3735. ὄρος (oros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3735. ὄρος (oros) — 64 Occurrences

Matthew 4:8 N-ANS
GRK: διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν
NAS: high mountain and showed
KJV: high mountain, and
INT: devil to a mountain high exceedingly

Matthew 5:1 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος καὶ καθίσαντος
NAS: He went up on the mountain; and after He sat down,
KJV: into a mountain: and
INT: on the mountain and having sat down

Matthew 5:14 N-GNS
GRK: κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη
NAS: A city set on a hill cannot be hidden;
KJV: that is set on an hill cannot be hid.
INT: to be hidden on a hill set

Matthew 8:1 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: When Jesus came down from the mountain, large
KJV: from the mountain, great
INT: from the mountain followed him

Matthew 14:23 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος κατ' ἰδίαν
NAS: He went up on the mountain by Himself
KJV: into a mountain apart
INT: on the mountain apart himself

Matthew 15:29 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ
NAS: and having gone up on the mountain, He was sitting
KJV: into a mountain, and sat down
INT: on the mountain he was sitting there

Matthew 17:1 N-ANS
GRK: αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ'
NAS: them up on a high mountain by themselves.
KJV: into an high mountain apart,
INT: them into a mountain high by

Matthew 17:9 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς
NAS: As they were coming down from the mountain, Jesus
KJV: from the mountain, Jesus
INT: from the mountain instructed them

Matthew 17:20 N-DNS
GRK: ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ Μετάβα
NAS: to this mountain, 'Move
KJV: unto this mountain, Remove
INT: you will say to the mountain to this Remove

Matthew 18:12 N-ANP
GRK: ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευθεὶς
NAS: the ninety-nine on the mountains and go
KJV: into the mountains, and seeketh
INT: on the mountains and having gone

Matthew 21:1 N-ANS
GRK: εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
NAS: to Bethphage, at the Mount of Olives,
KJV: unto the mount of Olives,
INT: on the mount of Olives

Matthew 21:21 N-DNS
GRK: κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε
NAS: to this mountain, 'Be taken
KJV: unto this mountain, Be thou removed,
INT: even if to the mountain this you should say

Matthew 24:3 N-GNS
GRK: ἐπὶ τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν
NAS: As He was sitting on the Mount of Olives,
KJV: upon the mount of Olives,
INT: upon the mount of Olives

Matthew 24:16 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ὄρη
NAS: must flee to the mountains.
KJV: flee into the mountains:
INT: to the mountains

Matthew 26:30 N-ANS
GRK: εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
NAS: they went out to the Mount of Olives.
KJV: into the mount of Olives.
INT: to the mount of Olives

Matthew 28:16 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο
NAS: to Galilee, to the mountain which
KJV: Galilee, into a mountain where Jesus
INT: to the mountain where appointed

Mark 3:13 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος καὶ προσκαλεῖται
NAS: And He went up on the mountain and summoned
KJV: into a mountain, and
INT: on the mountain and calls to [him]

Mark 5:5 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ὄρεσιν ἦν κράζων
NAS: the tombs and in the mountains, and gashing
KJV: he was in the mountains, and in
INT: in the mountains he was crying

Mark 5:11 N-DNS
GRK: πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη χοίρων
NAS: feeding nearby on the mountain.
KJV: nigh unto the mountains a great
INT: near the mountain a herd of pigs

Mark 6:46 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι
NAS: He left for the mountain to pray.
KJV: he departed into a mountain to pray.
INT: into the moutain to pray

Mark 9:2 N-ANS
GRK: αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ'
NAS: them up on a high mountain by themselves.
KJV: an high mountain apart
INT: them into a mountain high apart

Mark 9:9 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ὄρους διεστείλατο αὐτοῖς
NAS: As they were coming down from the mountain, He gave them orders
KJV: from the mountain, he charged
INT: from the mountain he instructed them

Mark 11:1 N-ANS
GRK: πρὸς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
NAS: near the Mount of Olives,
KJV: at the mount of Olives,
INT: near the mount of Olives

Mark 11:23 N-DNS
GRK: εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ Ἄρθητι
NAS: to this mountain, 'Be taken
KJV: unto this mountain, Be thou removed,
INT: shall say to the mountain this Be you taken away

Mark 13:3 N-ANS
GRK: εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
NAS: As He was sitting on the Mount of Olives
KJV: upon the mount of Olives
INT: upon the mount of Olives

Mark 13:14 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ὄρη
NAS: must flee to the mountains.
KJV: flee to the mountains:
INT: to the mountains

Mark 14:26 N-ANS
GRK: εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
NAS: they went out to the Mount of Olives.
KJV: into the mount of Olives.
INT: to the mount of Olives

Luke 3:5 N-NNS
GRK: καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς
NAS: AND EVERY MOUNTAIN AND HILL
KJV: and every mountain and hill
INT: and every mountain and hill

Luke 4:5 Noun-ANS
GRK: διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν ἔδειξεν
KJV: into an high mountain, shewed unto him
INT: devil into a mountain high showed

Luke 4:29 N-GNS
GRK: ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ' οὗ
NAS: Him to the brow of the hill on which
KJV: the brow of the hill whereon
INT: brow of the hill upon which

Luke 6:12 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι καὶ
NAS: that He went off to the mountain to pray,
KJV: into a mountain to pray,
INT: on the mountain to pray and

Luke 8:32 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὄρει καὶ παρεκάλεσαν
NAS: there on the mountain; and [the demons] implored
KJV: on the mountain: and
INT: in the mountain and they begged

Luke 9:28 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι
NAS: and went up on the mountain to pray.
KJV: and went up into a mountain to pray.
INT: on the mountain to pray

Luke 9:37 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ ὄρους συνήντησεν αὐτῷ
NAS: down from the mountain, a large
KJV: from the hill, much
INT: from the mountain met him

Luke 19:29 N-ANS
GRK: πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον
NAS: near the mount that is called
KJV: at the mount called
INT: toward the mount called

Luke 19:37 N-GNS
GRK: καταβάσει τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν
NAS: the descent of the Mount of Olives,
KJV: the descent of the mount of Olives,
INT: descent of the mount of Olives

Luke 21:21 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ὄρη καὶ οἱ
NAS: must flee to the mountains, and those
KJV: flee to the mountains; and let them
INT: to the moutains and those

Luke 21:37 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον
NAS: out and spend the night on the mount that is called
KJV: in the mount that is called
INT: on the mount called

Luke 22:39 N-ANS
GRK: εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
NAS: as was His custom to the Mount of Olives;
KJV: to the mount of Olives;
INT: to the mount of Olives

Luke 23:30 N-DNP
GRK: λέγειν τοῖς ὄρεσιν πέσετε ἐφ'
NAS: TO SAY TO THE MOUNTAINS, 'FALL
KJV: to say to the mountains, Fall
INT: to say to the mountains Fall upon

John 4:20 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν
NAS: in this mountain, and you [people] say
KJV: in this mountain; and ye
INT: on the mountain this worshipped

John 4:21 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε
NAS: in this mountain nor
KJV: in this mountain, nor yet at
INT: on the mountain this nor

John 6:3 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς καὶ
NAS: went up on the mountain, and there
KJV: went up into a mountain, and there
INT: into the moutain Jesus and

John 6:15 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος
NAS: again to the mountain by Himself
KJV: again into a mountain himself alone.
INT: to the moutain himself alone

John 8:1 N-ANS
GRK: εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
NAS: But Jesus went to the Mount of Olives.
KJV: went unto the mount of Olives.
INT: to the mount of Olives

Acts 1:12 N-GNS
GRK: Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου
NAS: to Jerusalem from the mount called
KJV: from the mount called
INT: Jerusalem from [the] mount called

Acts 7:30 N-GNS
GRK: ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινὰ ἄγγελος
NAS: TO HIM IN THE WILDERNESS OF MOUNT Sinai,
KJV: the wilderness of mount Sina
INT: wilderness of the Mount Sinai an angel

Acts 7:38 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὄρει Σινὰ καὶ
NAS: who was speaking to him on Mount Sinai,
KJV: to him in the mount Sina, and
INT: in the mount Sinai and

1 Corinthians 13:2 N-ANP
GRK: πίστιν ὥστε ὄρη μεθιστάναι ἀγάπην
NAS: as to remove mountains, but do not have
KJV: that I could remove mountains, and
INT: faith so as mountains to remove love

Galatians 4:24 N-GNS
GRK: μὲν ἀπὸ ὄρους Σινά εἰς
NAS: one [proceeding] from Mount Sinai
KJV: from the mount Sinai,
INT: indeed from mount Sinai to

Galatians 4:25 N-NNS
GRK: Ἅγαρ Σινὰ ὄρος ἐστὶν ἐν
NAS: this Hagar is Mount Sinai in Arabia
KJV: this Agar is mount Sinai in
INT: Hagar Sinai mount is in

Hebrews 8:5 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὄρει
NAS: WHICH WAS SHOWN YOU ON THE MOUNTAIN.
KJV: to thee in the mount.
INT: in the mountain

Hebrews 11:38 N-DNP
GRK: πλανώμενοι καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις
NAS: in deserts and mountains and caves
KJV: and [in] mountains, and
INT: wandering and in mountains and in caves

Hebrews 12:20 N-GNS
GRK: θίγῃ τοῦ ὄρους λιθοβοληθήσεται
NAS: TOUCHES THE MOUNTAIN, IT WILL BE STONED.
KJV: touch the mountain, it shall be stoned,
INT: should touch the mountain it will be stoned

Hebrews 12:22 N-DNS
GRK: προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει καὶ πόλει
NAS: But you have come to Mount Zion
KJV: But ye are come unto mount Sion, and
INT: you have come to Zion mount and [the] city

2 Peter 1:18 N-DNS
GRK: τῷ ἁγίῳ ὄρει
NAS: when we were with Him on the holy mountain.
KJV: in the holy mount.
INT: the holy mount

Revelation 6:14 N-NNS
GRK: καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος
NAS: up, and every mountain and island
KJV: and every mountain and island
INT: and every mountain and island

Revelation 6:15 N-GNP
GRK: πέτρας τῶν ὀρέων
NAS: and among the rocks of the mountains;
KJV: in the rocks of the mountains;
INT: rocks of the mountains

Revelation 6:16 N-DNP
GRK: λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς
NAS: and they said to the mountains and to the rocks,
KJV: And said to the mountains and rocks,
INT: they say to the mountains and to the

Revelation 8:8 N-NNS
GRK: καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ
NAS: a great mountain burning
KJV: a great mountain burning
INT: and as a mountain great with fire

Revelation 14:1 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών καὶ
NAS: [was] standing on Mount Zion,
KJV: stood on the mount Sion, and
INT: upon Mount Zion and

Revelation 16:20 N-NNP
GRK: ἔφυγεν καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν
NAS: fled away, and the mountains were not found.
KJV: fled away, and the mountains were not
INT: fled and mountains not were found

Revelation 17:9 N-NNP
GRK: κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσίν ὅπου
NAS: are seven mountains on which
KJV: are seven mountains, on which
INT: heads seven mountains are where

Revelation 21:10 N-ANS
GRK: πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα καὶ
NAS: and high mountain, and showed
KJV: and high mountain, and shewed
INT: [the] Spirit to a mountain great and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page