2763. κεραμεύς (kerameus)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2763. κεραμεύς (kerameus) — 3 Occurrences

Matthew 27:7 N-GMS
GRK: Ἀγρὸν τοῦ Κεραμέως εἰς ταφὴν
NAS: bought the Potter's Field
KJV: with them the potter's field, to
INT: field of the potter for a burial place

Matthew 27:10 N-GMS
GRK: ἀγρὸν τοῦ κεραμέως καθὰ συνέταξέν
NAS: AND THEY GAVE THEM FOR THE POTTER'S FIELD,
KJV: them for the potter's field, as
INT: field of the potter as directed

Romans 9:21 N-NMS
GRK: ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ
NAS: Or does not the potter have a right
KJV: not the potter power
INT: authority the potter over the clay

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page