2551. κακολογέω (kakologeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2551. κακολογέω (kakologeó) — 4 Occurrences

Matthew 15:4 V-PPA-NMS
GRK: καί Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ
NAS: AND MOTHER,' and, 'HE WHO SPEAKS EVIL OF FATHER
KJV: mother: and, He that curseth father or
INT: and He who speaks evil of father or

Mark 7:10 V-PPA-NMS
GRK: καί Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ
NAS: AND YOUR MOTHER; and, 'HE WHO SPEAKS EVIL OF FATHER
KJV: mother; and, Whoso curseth father or
INT: and He who speaks evil of father or

Mark 9:39 V-ANA
GRK: δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί με
NAS: soon afterward to speak evil of Me.
KJV: can lightly speak evil of me.
INT: be able readily to speak evil of me

Acts 19:9 V-PPA-NMP
GRK: καὶ ἠπείθουν κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν
NAS: and disobedient, speaking evil of the Way
KJV: believed not, but spake evil of that way
INT: and disobeyed speaking evil of the way

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page