2338. θῆλυς (thélus)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2338. θῆλυς (thélus) — 5 Occurrences

Matthew 19:4 Adj-ANS
GRK: ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς
NAS: MADE THEM MALE AND FEMALE,
KJV: male and female,
INT: male and female made them

Mark 10:6 Adj-ANS
GRK: ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς
NAS: [God] MADE THEM MALE AND FEMALE.
KJV: male and female.
INT: male and female he made them

Romans 1:26 Adj-NFP
GRK: τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν
NAS: passions; for their women exchanged
KJV: their women did change
INT: both indeed females of them changed

Romans 1:27 Adj-GFS
GRK: χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν
NAS: function of the woman and burned
KJV: use of the woman, burned
INT: use of the female were inflamed in

Galatians 3:28 Adj-NNS
GRK: ἄρσεν καὶ θῆλυ πάντες γὰρ
NAS: male nor female; for you are all one
KJV: male nor female: for ye
INT: male and female all indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page