1937. ἐπιθυμέω (epithumeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1937. ἐπιθυμέω (epithumeó) — 16 Occurrences

Matthew 5:28 V-ANA
GRK: πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη
NAS: at a woman with lust for her has already
KJV: to lust after her
INT: to lust after her already

Matthew 13:17 V-AIA-3P
GRK: καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ
NAS: and righteous men desired to see
KJV: righteous [men] have desired to see
INT: and righteous [men] desired to see what

Luke 15:16 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἐπεθύμει χορτασθῆναι ἐκ
NAS: And he would have gladly filled
KJV: And he would fain have filled his
INT: And he was longing to be fed out of

Luke 16:21 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ
NAS: and longing to be fed
KJV: And desiring to be fed with
INT: and desiring to be satisfied from

Luke 17:22 V-FIA-2P
GRK: ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν
NAS: when you will long to see
KJV: when ye shall desire to see
INT: days when you will desire one of the

Luke 22:15 V-AIA-1S
GRK: αὐτούς Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ
NAS: to them, I have earnestly desired to eat
KJV: With desire I have desired to eat
INT: them With desire I desired this

Acts 20:33 V-AIA-1S
GRK: ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα
NAS: I have coveted no one's silver
KJV: I have coveted no man's silver,
INT: clothing of no one I coveted

Romans 7:7 V-FIA-2S
GRK: ἔλεγεν Οὐκ ἐπιθυμήσεις
NAS: had not said, YOU SHALL NOT COVET.
KJV: Thou shalt not covet.
INT: said Not you will covet

Romans 13:9 V-FIA-2S
GRK: κλέψεις Οὐκ ἐπιθυμήσεις καὶ εἴ
NAS: YOU SHALL NOT STEAL, YOU SHALL NOT COVET, and if
KJV: not covet; and
INT: you will steal not You will lust and if

1 Corinthians 10:6 V-AIA-3P
GRK: καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν
NAS: evil things as they also craved.
KJV: as they also lusted.
INT: as they also desired

Galatians 5:17 V-PIA-3S
GRK: γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ
NAS: For the flesh sets its desire against
KJV: the flesh lusteth against
INT: indeed flesh desires against the

1 Timothy 3:1 V-PIA-3S
GRK: καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ
NAS: it is a fine work he desires [to do].
KJV: the office of a bishop, he desireth a good
INT: of good a work he is desirous

Hebrews 6:11 V-PIA-1P
GRK: ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον
NAS: And we desire that each one
KJV: And we desire that every one of you
INT: we desire moreover each

James 4:2 V-PIA-2P
GRK: ἐπιθυμεῖτε καὶ οὐκ
NAS: You lust and do not have;
KJV: Ye lust, and have
INT: You desire and not

1 Peter 1:12 V-PIA-3P
GRK: εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι
NAS: things into which angels long to look.
KJV: the angels desire to look
INT: into which desire angels to look

Revelation 9:6 V-FIA-3P
GRK: αὐτόν καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν καὶ
NAS: and will not find it; they will long to die,
KJV: it; and shall desire to die, and
INT: it and will desire to die and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page