1857. ἐξώτερος (exóteros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1857. ἐξώτερος (exóteros) — 3 Occurrences

Matthew 8:12 Adj-ANS
GRK: σκότος τὸ ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται
NAS: will be cast out into the outer darkness;
KJV: into outer darkness:
INT: darkness the outer there will be

Matthew 22:13 Adj-ANS
GRK: σκότος τὸ ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται
NAS: and throw him into the outer darkness;
KJV: cast [him] into outer darkness; there
INT: darkness outer there will be

Matthew 25:30 Adj-ANS
GRK: σκότος τὸ ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται
NAS: slave into the outer darkness;
KJV: servant into outer darkness: there
INT: darkness outer there will be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page