1781. ἐντέλλομαι (entellomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1781. ἐντέλλομαι (entellomai) — 15 Occurrences

Matthew 4:6 V-FIP-3S
GRK: ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ
NAS: for it is written, HE WILL COMMAND HIS ANGELS
KJV: his angels charge concerning thee:
INT: angels of him he will give orders concerning you

Matthew 17:9 V-AIM-3S
GRK: τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus commanded them, saying, Tell
KJV: Jesus charged them,
INT: the mountain instructed them

Matthew 19:7 V-AIM-3S
GRK: οὖν Μωυσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον
NAS: did Moses command to GIVE
KJV: then command to give
INT: then Moses did command to give a bill

Matthew 28:20 V-AIM-1S
GRK: πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν καὶ
NAS: all that I commanded you; and lo,
KJV: whatsoever I have commanded you:
INT: all things whatever I commanded you And

Mark 10:3 V-AIM-3S
GRK: Τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωυσῆς
NAS: to them, What did Moses command you?
KJV: What did Moses command you?
INT: What you did commmand Moses

Mark 13:34 V-AIM-3S
GRK: τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ
NAS: also commanded the doorkeeper
KJV: work, and commanded the porter to
INT: the doorkeeper commanded that he should watch

Luke 4:10 V-FIP-3S
GRK: ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ
NAS: for it is written, HE WILL COMMAND HIS ANGELS
KJV: his angels charge over thee,
INT: angels of him he will give orders concerning you

John 8:5 V-AIM-3S
GRK: ἡμῖν Μωυσῆς ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας
NAS: Moses commanded us to stone
KJV: in the law commanded us, that such
INT: us Moses commanded such

John 14:31 V-AIM-3S
GRK: καὶ καθὼς ἐνετείλατο ἔδωκέν μοι
INT: and as command[ment] gives me

John 15:14 V-PIM/P-1S
GRK: ἃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν
NAS: you do what I command you.
KJV: whatsoever I command you.
INT: whatever I command you

John 15:17 V-PIM/P-1S
GRK: Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν ἵνα
NAS: This I command you, that you love
KJV: These things I command you, that
INT: These things I command you that

Acts 1:2 V-APP-NMS
GRK: ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις
NAS: Spirit given orders to the apostles
KJV: Ghost had given commandments unto the apostles
INT: the day having given command to the apostles

Acts 13:47 V-RIM/P-3S
GRK: οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ
NAS: the Lord has commanded us, 'I HAVE PLACED
KJV: the Lord commanded us,
INT: thus indeed has commanded us the

Hebrews 9:20 V-AIM-3S
GRK: διαθήκης ἧς ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς
NAS: WHICH GOD COMMANDED YOU.
KJV: which God hath enjoined unto you.
INT: covenant which commanded to you

Hebrews 11:22 V-AIM-3S
GRK: ὀστέων αὐτοῦ ἐνετείλατο
NAS: of Israel, and gave orders concerning
KJV: and gave commandment concerning
INT: bones of him gave command

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page