1586. ἐκλέγομαι (eklegó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1586. ἐκλέγομαι (eklegó) — 22 Occurrences

Mark 13:20 V-AIM-3S
GRK: ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς
NAS: whom He chose, He shortened
KJV: whom he hath chosen, he hath shortened
INT: elect whom he chose he has shortened the

Luke 6:13 V-APM-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ' αὐτῶν
NAS: His disciples to Him and chose twelve
KJV: of them he chose twelve, whom
INT: of him and having chosen out from them

Luke 9:35 V-RPM/P-NMS
GRK: μου ὁ ἐκλελεγμένος αὐτοῦ ἀκούετε
NAS: is My Son, [My] Chosen One; listen
INT: of me whom I have chosen him Listen to

Luke 10:42 V-AIM-3S
GRK: ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ
NAS: for Mary has chosen the good
KJV: and Mary hath chosen that good part,
INT: good part chose which not

Luke 14:7 V-IIM-3P
GRK: τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο λέγων πρὸς
NAS: how they had been picking out the places of honor
KJV: how they chose out the chief rooms;
INT: the first places they were choosing out saying to

John 6:70 V-AIM-1S
GRK: τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην καὶ ἐξ
NAS: them, Did I Myself not choose you, the twelve,
KJV: not I chosen you twelve,
INT: the twelve did choose and of

John 13:18 V-AIM-1S
GRK: οἶδα τίνας ἐξελεξάμην ἀλλ' ἵνα
NAS: the ones I have chosen; but [it is] that the Scripture
KJV: know whom I have chosen: but that
INT: know whom I chose but that

John 15:16 V-AIM-2P
GRK: ὑμεῖς με ἐξελέξασθε ἀλλ' ἐγὼ
NAS: You did not choose Me but I chose
KJV: have not chosen me, but
INT: you me chose but I

John 15:16 V-AIM-1S
GRK: ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς καὶ
NAS: You did not choose Me but I chose you, and appointed
KJV: but I have chosen you, and
INT: but I chose you and

John 15:19 V-AIM-1S
GRK: ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ
NAS: you are not of the world, but I chose you out of the world,
KJV: but I have chosen you out of
INT: but I chose you out of

Acts 1:2 V-AIM-3S
GRK: ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήμφθη
NAS: to the apostles whom He had chosen.
KJV: unto the apostles whom he had chosen:
INT: Holy whom he chose he was taken up

Acts 1:24 V-AIM-2S
GRK: ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων
NAS: of these two You have chosen
KJV: these two thou hast chosen,
INT: show which you did choose of these

Acts 6:5 V-AIM-3P
GRK: πλήθους καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον ἄνδρα
NAS: congregation; and they chose Stephen,
KJV: and they chose Stephen,
INT: multitude and they chose Stephen a man

Acts 13:17 V-AIM-3S
GRK: τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο τοὺς πατέρας
NAS: Israel chose our fathers
KJV: people of Israel chose our fathers,
INT: of this Israel chose the fathers

Acts 15:7 V-AIM-3S
GRK: ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο ὁ θεὸς
NAS: God made a choice among
KJV: ago God made choice among us,
INT: among us chose God

Acts 15:22 V-APM-AMP
GRK: τῇ ἐκκλησίᾳ ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ
NAS: church, to choose men
KJV: church, to send chosen men of
INT: the church having chosen men from among

Acts 15:25 V-APM-DMP
GRK: γενομένοις ὁμοθυμαδὸν ἐκλεξαμένοις ἄνδρας πέμψαι
NAS: of one mind, to select men
KJV: to send chosen men
INT: having come with one accord having chosen men to send

1 Corinthians 1:27 V-AIM-3S
GRK: τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεός
NAS: but God has chosen the foolish things
KJV: God hath chosen the foolish things
INT: of the world chose God

1 Corinthians 1:27 V-AIM-3S
GRK: τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεός
NAS: and God has chosen the weak things
KJV: God hath chosen the weak things
INT: of the world chose God

1 Corinthians 1:28 V-AIM-3S
GRK: τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ θεός
NAS: God has chosen, the things that are not, so
KJV: God chosen, [yea], and
INT: the despised chose God

Ephesians 1:4 V-AIM-3S
GRK: καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν
NAS: just as He chose us in Him before
KJV: According as he hath chosen us in
INT: as he chose us in

James 2:5 V-AIM-3S
GRK: ὁ θεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς
NAS: did not God choose the poor
KJV: not God chosen the poor of this
INT: God did choose the poor

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page