1252. διακρίνω (diakrinó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1252. διακρίνω (diakrinó) — 19 Occurrences

Matthew 16:3 V-PNA
GRK: οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν τὰ δὲ
NAS: Do you know how to discern the appearance
KJV: ye can discern the face
INT: sky you know [how] to discern moreover

Matthew 21:21 V-ASP-2P
GRK: καὶ μὴ διακριθῆτε οὐ μόνον
NAS: faith and do not doubt, you will not only
KJV: faith, and doubt not, ye shall
INT: and not do doubt not only

Mark 11:23 V-ASP-3S
GRK: καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ
NAS: into the sea,' and does not doubt in his heart,
KJV: shall not doubt in his
INT: and not shall doubt in the

Acts 10:20 V-PPM-NMS
GRK: αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενος ὅτι ἐγὼ
NAS: them without misgivings, for I have sent
KJV: with them, doubting nothing: for
INT: them nothing doubting because I

Acts 11:2 V-IIM-3P
GRK: εἰς Ἰερουσαλήμ διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν
NAS: who were circumcised took issue with him,
KJV: the circumcision contended with
INT: to Jerusalem contended with him

Acts 11:12 V-APA-AMS
GRK: αὐτοῖς μηδὲν διακρίναντα ἦλθον δὲ
NAS: with them without misgivings. These
KJV: them, nothing doubting. Moreover these
INT: them nothing having doubted went moreover

Acts 15:9 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐθὲν διέκρινεν μεταξὺ ἡμῶν
NAS: and He made no distinction
KJV: put no difference between us
INT: and not one he made distinction between us

Romans 4:20 V-AIP-3S
GRK: θεοῦ οὐ διεκρίθη τῇ ἀπιστίᾳ
NAS: of God, he did not waver in unbelief
KJV: He staggered not at
INT: of God not he doubted through unbelief

Romans 14:23 V-PPM-NMS
GRK: ὁ δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ
NAS: But he who doubts is condemned if
KJV: And he that doubteth is damned if
INT: he who however doubts if he eats

1 Corinthians 4:7 V-PIA-3S
GRK: γάρ σε διακρίνει τί δὲ
NAS: For who regards you as superior? What
KJV: thee to differ [from another]? and
INT: indeed you makes different What moreover

1 Corinthians 6:5 V-ANA
GRK: ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον
NAS: will be able to decide between
KJV: shall be able to judge between
INT: who will be able to decide in between

1 Corinthians 11:29 V-PPA-NMS
GRK: πίνει μὴ διακρίνων τὸ σῶμα
NAS: to himself if he does not judge the body
KJV: not discerning the Lord's
INT: drinks not discerning the body

1 Corinthians 11:31 V-IIA-1P
GRK: δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν οὐκ ἂν
NAS: But if we judged ourselves
KJV: if we would judge ourselves,
INT: for ourselves we scrutinized not anyhow

1 Corinthians 14:29 V-PMA-3P
GRK: οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν
NAS: and let the others pass judgment.
KJV: let the other judge.
INT: the others let discern

James 1:6 V-PPM-NMS
GRK: πίστει μηδὲν διακρινόμενος ὁ γὰρ
NAS: without any doubting, for the one who doubts
KJV: nothing wavering. For
INT: faith nothing doubting he who indeed

James 1:6 V-PPM-NMS
GRK: ὁ γὰρ διακρινόμενος ἔοικεν κλύδωνι
NAS: doubting, for the one who doubts is like
KJV: For he that wavereth is like
INT: he who indeed doubts is like a wave

James 2:4 V-AIP-2P
GRK: οὐ διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς
NAS: have you not made distinctions among
KJV: not then partial in yourselves,
INT: not did you make a distinction among yourselves

Jude 1:9 V-PPM-NMS
GRK: τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ
NAS: when he disputed with the devil
KJV: when contending with the devil
INT: with the devil disputing he reasoned about

Jude 1:22 V-PPM-AMP
GRK: μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους
NAS: on some, who are doubting;
KJV: have compassion, making a difference:
INT: indeed have mercy on who are doubting

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page