1035. βρῶσις (brósis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1035. βρῶσις (brósis) — 11 Occurrences

Matthew 6:19 N-NFS
GRK: σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει καὶ
NAS: where moth and rust destroy, and where
KJV: moth and rust doth corrupt, and
INT: moth and rust destroy and

Matthew 6:20 N-NFS
GRK: σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει καὶ
NAS: moth nor rust destroys, and where
KJV: moth nor rust doth corrupt, and
INT: moth nor rust destroys and

John 4:32 N-AFS
GRK: αὐτοῖς Ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν
NAS: to them, I have food to eat
KJV: I have meat to eat that
INT: to them I food have to eat

John 6:27 N-AFS
GRK: μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην
NAS: Do not work for the food which perishes,
KJV: not for the meat which
INT: not [for] the food that perishes

John 6:27 N-AFS
GRK: ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν
NAS: which perishes, but for the food which endures
KJV: but for that meat which
INT: but [for] the food which abides

John 6:55 N-NFS
GRK: ἀληθής ἐστιν βρῶσις καὶ τὸ
NAS: is TRUE food, and My blood
KJV: flesh is meat indeed, and
INT: truly is food and the

Romans 14:17 N-NFS
GRK: τοῦ θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις
NAS: of God is not eating and drinking,
KJV: is not meat and drink;
INT: of God eating and drinking

1 Corinthians 8:4 N-GFS
GRK: Περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν
NAS: concerning the eating of things sacrificed to idols,
KJV: therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols,
INT: concerning the eating then of the

2 Corinthians 9:10 N-AFS
GRK: ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσει καὶ
NAS: and bread for food will supply
KJV: bread for [your] food, and multiply
INT: bread for eating may he supply and

Colossians 2:16 N-DFS
GRK: κρινέτω ἐν βρώσει καὶ ἐν
NAS: is to act as your judge in regard to food or
KJV: you in meat, or in
INT: let judge in food or in

Hebrews 12:16 N-GFS
GRK: ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέδετο
NAS: birthright for a [single] meal.
KJV: for one morsel of meat sold his
INT: who for meal one sold

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page