7985. sholtan
Brown-Driver-Briggs
שָׁלְטָן (K§ 61. 3, Belsp, a))

noun masculineDaniel 7:6 dominion; — ׳שׁ absolute Daniel 7:6,14, construct Daniel 6:27 +; emphatic שָׁלְטָנָא Daniel 7:27; suffix שָׁלְטָנָח Daniel 4:19, נֵהּ- Daniel 3:33 +, נְהוֺן- Daniel 7:12; plural emphatic שָׁלְטָנַיָּא Daniel 7:27; —

1 dominion, sovereignty (usually of God): Daniel 3:33; Daniel 4:19; Daniel 4:31 (twice in verse); Daniel 6:27b; Daniel 7:6,12,14 (3 t. in verse); Daniel 7:26,27 (twice in verse).

2 realm Daniel 6:27a.

Forms and Transliterations
וְשָׁלְטָ֖ן וְשָׁלְטָנֵ֖הּ וְשָׁלְטָנֵ֣הּ וְשָׁלְטָנָ֖ךְ וְשָׁלְטָנָ֜א ושלטן ושלטנא ושלטנה ושלטנך שָׁלְטָ֣ן שָׁלְטָ֣נַיָּ֔א שָׁלְטָ֤ן שָׁלְטָן֙ שָׁלְטָנְה֑וֹן שָׁלְטָנֵ֞הּ שָׁלְטָנֵהּ֙ שלטן שלטנה שלטנהון שלטניא šā·lə·ṭā·nay·yā šā·lə·ṭā·nə·hō·wn šā·lə·ṭā·nêh šā·lə·ṭān šāləṭān šāləṭānayyā šāləṭānêh šāləṭānəhōwn shalTan shalTanaiYa shaltaNeh shaltaneHon veshalTan veshaltaNa veshaltaNach veshaltaNeh wə·šā·lə·ṭā·nā wə·šā·lə·ṭā·nāḵ wə·šā·lə·ṭā·nêh wə·šā·lə·ṭān wəšāləṭān wəšāləṭānā wəšāləṭānāḵ wəšāləṭānêh
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
7984
Top of Page
Top of Page